Vedtægter for Miniteen

Vedtægter for Gjern Miniteen

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1
Gjern Miniteen er hjemmehørende i Silkeborg kommune.

Stk. 2
Gjern Miniteen, klub nummer: 2922, er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og er forpligtet på DFS' vedtægter. Lokalforeningen er stiftet den 28. august 2001.

§ 2. Formål
Stk. 1
Lokalforeningen har til formål at formidle evangeliet om Jesus Kristus til børn for at oplære børnene i den kristne tro.

§ 3. Grundlag
Stk. 1
Lokalforeningens forkyndelse og virke skal være i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter. 

§ 4. Arbejdsform
Stk. 1
Formålet søges bl.a. realiseret ved:
a.    bibelarbejde, sang og undervisning
b.    regelmæssig møde/klub-virksomhed
c.    at give alment dannende værdier og ligeledes at give forståelse for medmenneskelige fællesskaber og demokratisk dannelse ved aktiv deltagelse i et bærende netværk.
d.    kreative aktiviteter
e.    udflugter, lejre, events og lignende
f.    at deltage i lokale, kreds- og landsarrangementer.

§ 5. Medlemmer
Stk. 1
Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse i DFS og/eller ved kontingentindbetaling via Gjern Miniteen.

Stk. 2
Alle børn og ledere kan opnå medlemskab.

 
Stk. 3
Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis det modarbejder arbejdet og dets formål. Alle medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlem af landsforeningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Alle medlemmer har fulde medlemsrettigheder.

Stk. 4
Såfremt lokalforeningen er DUF-registreret hos DFS, skal ledere og medarbejdere i lokalforeningen være medlemmer af DFS gennem lokalforeningen, medlemmer af en evangelisk-luthersk kirke og gå ind for formål og grundlag jf. §§ 2 og 3 i DFS' vedtægter.

§ 6. Økonomi
Stk. 1
Såfremt lokalforeningen er DUF-registreret hos DFS og/eller vil søge tilskud hos kommunen opkræves et årligt kontingent på minimum det, DUF kræver som minimum. Derved køber medlemmet sig adgang til aktiviteterne og det demokratiske forum.

Stk. 2
I forbindelse med lejre, stævner, kurser og andre arrangementer kan der opkræves deltagerbetaling. 

Stk. 3
Lokalforeningens udgifter søges dækket via kontingent, frivillige gaver og arbejdskraft samt evt. tilskud fra offentlig eller anden side.

Stk. 4
Regnskabsåret følger kalenderåret, og der fremlægges revideret regnskab ved årsfesten (generalforsamlingen).

Stk. 5
Lokalforeningen tegnes økonomisk af lederrepræsentant og kasserer.

Stk. 6
Revisor vælges ved årsfesten.

§ 7. Årsfest (generalforsamling)
Stk. 1
Der afholdes hvert år årsfest i første halvår. Til årsfesten indbydes alle i lokalforeningen. Kun indmeldte medlemmer er stemmeberettigede.

 
Stk. 2
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:
•    Valg af dirigent og referent
•    Beretning fra leder og børneråd
•    Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette
•    Valg af revisor
•    Idéer og forslag
•    Eventuelt.

Stk. 3
Der indbydes til årsfest med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4
Der udarbejdes referat fra årsfesten.

§ 8. Børneråd (bestyrelse)
Stk. 1
Arbejdet ledes af et børneråd bestående af alle medlemmer (juniorer). En lederrepræsentant er automatisk medlem af børnerådet. Øvrige ledere samt evt. ekstern kasserer kan deltage i børnerådsmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 2
Såfremt et medlem er under 16 år, kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter (i så fald bør forælderen indmeldes i lokalforeningen).

Stk. 3
Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. De af børnerådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 4
Børnerådet konstituerer sig med en formand og kasserer. Kassereren kan vælges uden for børnerådet.

Stk. 5
Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.
 
Stk. 6
Børnerådet afholder fire årlige møder, hvoraf årsfesten udgør det ene møde. Der skal udarbejdes beslutningsreferat fra børnerådets møder, som underskrives.

§ 9. Vedtægtsændring
Stk. 1
Ændringer af vedtægter kan ske, hvis der er 2/3 af de fremmødte medlemmer ved årsfesten, der stemmer for en ændring.

Stk. 2
Et ændringsforslag skal være børnerådsformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Opløsning
Stk. 1
Hvis lokalforeningen opløses, tilfalder en evt. formue og materialer DFS' arbejde i kommunen, DFS' kredsarbejde, DFS' landsforening eller andet lokalt, kirkeligt arbejde for børn (i prioriteret rækkefølge). 

 

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling onsdag den 11. oktober 2017.


_____________________________        _____________________________
Børnerådsformand            Lederrepræsentant